Acte Firme Gorj

Securitate si Sanatate in Munca

Firma ta in cel mai scurt timp

ssm

Căutați o societate abilitată pentru a presta servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţii de urgenţă de către Ministerul Muncii şi solidarităţii Sociale şi Familiei?

 

Atunci noi suntem soluția!

 

Vă asigurăm consultanţă lunară şi intocmim documentele necesare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale, în special în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii şi Normele de aplicare a Legii 319/2006 (HG nr. 1425/2006, HG 955/2010).

 1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi medii de muncă pe locuri de muncă/ posturi de lucru;
 2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi a unităţii/ întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 4. Ponderea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce le revine lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. Verificarea cunoaşterii şi aplicării de catre toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenireşi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracater tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitaţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unităţii;
 9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din HG 1425/2006, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 10. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din HG nr. 1425/2006.  
 11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate si sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2000 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 12. Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 13. Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 14. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului din dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
 15. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177 din HG nr. 1425/2006.
 16. întocmirea evidenţelor conform competeţelor prevăzute la art. 108-177 din HG nr. 1425/2006;
 17. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din legea nr. 319/2006;
 18. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 19. Colaborarea cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 20. Colaborarea cu lucrătorii desemnaşi/ serviciile interne/ serviciile externe ai/ale altor angajatori în situatia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
 21. Urmărirea actualizării planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
 22. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusive la cele încheiate cu angajatorii străini;
 23. Face propuneri privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a securităţii locurilor de muncă din societate din punct de vedere al protecţiei muncii;
 24. Consiliere privind constituirea şi desfăşurarea activităţii comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 25. Asistenţă de specialitate în cadrul controalelor efectuate in cadrul societăţii în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă;
 26. Alte activităţi care decurg din modificarea pe durata contractului a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, în vigoare la data semnării contractului;
 27. Consilierea şi informarea în scris periodică a Beneficiarului sau a persoanei desemnate de acesta din cadrul societăţii asupra deficienţelor, prevederilor legale nerespectate, riscurilor de accidentare la locurile de munca, constatate în activitatea Beneficiarului.

 

SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 1. Consultanţă privind dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor;
 2. Întocmirea tematicilor de instruire în domeniul apărării contra incendiilor.
 3. Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta cf.OMAI 712/2005 cu modificarile aduse de OMAI 786/2005.

 

Te-am convins?

Contacteaza-ne!

 

SC MEDIAPRIM SRL

Telefon 0767.890.544 – Mihaela Voicu